BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoàn thành các chuyên đề về quy hoạch phát triển cửa khẩu biên giới Việt Nam-Campuchia

Cập nhật ngày: 20/03/2011 - 10:24

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp các bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện dự án “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia đến năm 2020”, vừa qua Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ban hành Quyết định số 3340/QĐ-BNG ngày 3.11.2010 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí cho việc thực hiện dự án. Theo đó, các địa phương có đường biên giới giáp Campuchia như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Tây Ninh cử chuyên gia tham gia thực hiện các chuyên đề thuộc dự án này.

Tây Ninh có 3 đơn vị là Sở Công thương, Sở Kế hoạch & Đầu tư và Sở Ngoại vụ tham gia thực hiện 3 chuyên đề: Đặc điểm tình hình khu vực biên giới và thực trạng hệ thống cửa khẩu biên giới; Luận chứng quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu dưới góc độ định hướng phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và quan hệ với Campuchia và chuyên đề về Kinh nghiệm triển khai chính sách biên mậu và thu hút, khuyến khích đầu tư vào các khu vực cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu trong tỉnh và những đề xuất, kiến nghị.

UBND tỉnh Tây Ninh khảo sát cửa khẩu Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên

Trong thời gian qua, các đơn vị và các chuyên gia được phân công thực hiện chuyên đề đã tiến hành thu thập tài liệu, thống kê, phân tích các số liệu liên quan trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và thực trạng tình hình biên giới cửa khẩu tại Tây Ninh. Phần đánh giá thực trạng tình hình căn cứ vào Báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010; định hướng quy hoạch căn cứ vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX của UBND tỉnh và căn cứ vào các văn bản pháp lý của Chính phủ như Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25.4.2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020”, Quyết định số 2044/QĐ-TTg ngày 9.11.2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Quá trình thực hiện chuyên đề, chuyên gia thuộc các đơn vị được phân công thực hiện đã tập trung nỗ lực đầu tư nghiên cứu, biên soạn, hệ thống những vấn đề trọng tâm, cốt lõi đã khái quát toàn cảnh thực trạng kinh tế-xã hội, hệ thống cửa khẩu biên giới và những kinh nghiệm quản lý, phát triển biên mậu thời gian qua của tỉnh nhà cũng như đề xuất kiến nghị những vấn đề có liên quan để làm cơ sở cho Uỷ ban Biên giới quốc gia-Bộ Ngoại giao nghiên cứu lập “Quy hoạch phát triển hệ thống biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia đến năm 2020”, từ đó xem xét hỗ trợ có mục tiêu nhằm giúp cho địa phương tiếp tục phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới theo định hướng quy hoạch tổng thể của Chính phủ đến năm 2020.

Đến nay các chuyên đề này đã hoàn thành, chuyển về Bộ Ngoại giao đúng thời gian quy định. Được biết, Tây Ninh là địa phương thực hiện hoàn thành các chuyên đề quy hoạch sớm hơn các địa phương khác.

LÊ VĂN DŨNG