BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập trung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 02/09/2011 - 11:08

Xây dựng nông thôn mới là một trong những Chương trình mục tiêu quốc gia, là nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và là nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo, trong đó yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới. Xem đây là trách nhiệm, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Rà soát, bổ sung nội dung xây dựng nông thôn mới vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội ở cấp mình. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, của Tỉnh uỷ và đề án Chương trình xây dựng nông thôn mới của UBND tỉnh, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành, các đơn vị cụ thể hoá bằng những nhiệm vụ, công việc cụ thể để thực hiện; coi trọng việc tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình hay; khuyến khích tính năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm mới đem lại hiệu quả cao. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện để phát hiện, uốn nắn những sai sót cũng như kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

Lập quy hoạch NTM đang vướng mắc phần sử dụng đất

Trong quá trình tổ chức thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; coi trọng và phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; nhất là triển khai, gắn kết chặt chẽ, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư’ với Chương trình xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác này.

Xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thường xuyên, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới để tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động. Chú trọng tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu.

Tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm đánh giá, kiểm điểm sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, mặt được và chưa được, làm rõ nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

MINH NGUYỄN

 


 
Liên kết hữu ích