BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Công tác cải cách hành chính có tiến bộ

Cập nhật ngày: 29/07/2014 - 05:58

Bộ phận một cửa của Thành phố.

Đã ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật, rà soát 409 văn bản, phát hiện loại bỏ 363 văn bản hết hiệu lực và 46 văn bản còn hiệu lực. Thủ tục hành chính được cập nhật thường xuyên và được niêm yết nơi thông thoáng dễ nhìn, mỗi lĩnh vực đều có danh mục để tiện theo dõi tìm hiểu, trong 6 tháng qua không có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ phận một cửa Thành phố và 10 phường, xã thực hiện nghiêm túc làm việc vào ngày thứ bảy theo quy định; việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ bản đi vào nến nếp; cơ chế một cửa điện tử được triển khai, số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn chiếm trên 99%, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn chiếm 0,69%.

Công tác quản lý, sử dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên luôn được quan tâm, việc nâng lương trước hạn và đúng hạn đúng quy định; triển khai có hiệu quả phần mềm họp không giấy, phần mềm văn phòng điện tử eOffice; hệ thống ISO 9001:2008 được duy trì thực hiện…

Phương Ngân