BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW về tôn giáo

Cập nhật ngày: 30/07/2009 - 07:44

Các đồng chí Trương Tấn Sang, Trương Vĩnh Trọng và Hà Thị Khiết đồng chủ trì Hội nghị.

Ngày 30.7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (khoá IX) về công tác tôn giáo. Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí  thư; Trương Vĩnh Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhận định, kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết về công tác tôn giáo đã tạo được chuyển biến quan trọng trong nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tình hình tôn giáo về cơ bản ổn định, hoạt động của các tổ chức tôn giáo tuân thủ pháp luật theo hướng "tốt đời, đẹp đạo", đồng hành cùng dân tộc. Đại đa số tín đồ, chức sắc tôn giáo tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tích cực tham gia chủ trương xã hội hoá y tế, giáo dục, hoạt động từ thiện, nhân đạo, các phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, các lễ hội tôn giáo truyền thống bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội...

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, công tác tôn giáo nói chung và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cần phải được nghiên cứu thấu đáo và giải quyết đảm bảo lợi ích của đất nước, của dân tộc và của người có đạo.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, một số bài học kinh nghiệm về công tác tôn giáo được rút ra là, trong lãnh đạo, chỉ đạo đòi hỏi phải có nhận thức đúng, có hiểu biết về tôn giáo, nắm vững tình hình tôn giáo; quán triệt và nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo. Quan tâm phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong đó có quần chúng tôn giáo; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật.

Coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật của Nhà nước cho chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, nhất là chính sách pháp luật về tôn giáo; coi trọng phương châm "dùng đạo để giải quyết việc đạo". Phân biệt rõ hoạt động tôn giáo bình thường với việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vào các mục đích khác ngoài tôn giáo...

Nhiệm vụ công tác tôn giáo trong thời gian tới sẽ tập trung vào việc tiếp tục quán triệt nâng  cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo và quần chúng nhân dân, tín đồ, chức sắc các tôn giáo về những quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Xác định rõ trách nhiệm cụ thể của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, nhất là đối với cán bộ làm công tác quản lý nhà nước trong công tác tôn giáo; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

Tăng cường các hoạt động đối ngoại về tôn giáo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tôn giáo tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, nhằm làm cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và các tổ chức tôn giáo trong khu vực và trên thế giới hiểu về chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước và tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

Hướng dẫn và tạo điều kiện cho cho tổ chức, chức sắc, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và các quy định của pháp luật; thực hiện đường lối yêu nước, đồng hành cùng dân tộc. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo" trong quần chúng tín đồ các tôn giáo; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Chủ động phòng ngừa và đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo... 

(Theo chinhphu.vn)