Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948 – 16.10.2022):

Xứng đáng với truyền thống vẻ vang “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tuỵ”

Cập nhật ngày: 10/10/2022 - 14:06

BTNO - Ngày 16.10.1948, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh- Tổng Bí thư của Đảng ký. Sau đó, các Ban Kiểm tra của khu uỷ, liên khu uỷ lần lượt được thành lập và một số tỉnh uỷ thành lập Ban Kiểm tra ở cấp mình. Qua 74 năm hoạt động và trưởng thành, ngành Kiểm tra Đảng đã khẳng định được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng và xứng đáng với truyền thống vẻ vang “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tuỵ” do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tặng ngành Kiểm tra Đảng.

VÕ VĂN SỚM

Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Đối với Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, thực hiện Thông tri số 135-CNT, ngày 1.12.1969 của Trung ương Cục miền Nam hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 13/NQ, ngày 14.8.1969 về việc thành lập Ban Kiểm tra các cấp, tháng 2.1970, tại vùng biên giới La Lột, huyện Chành Trây, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia, Tỉnh uỷ đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Đến ngày 27.5.1976, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT về việc thành lập Uỷ ban Kiểm tra các cấp. Đây là dấu mốc quan trọng mở đầu cho sự ra đời và phát triển của hệ thống Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh.

Trải qua lịch sử 52 năm, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ, các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Tây Ninh luôn nỗ lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của ngành gắn với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử, gắn bó chặt chẽ với quá trình phát triển của tỉnh nhà, hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy trách nhiệm lãnh đạo và tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú- Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương  (thứ 5 từ trái sang) viếng di tích lịch sử Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam vào tháng 2.2022

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác kiểm tra, đặc biệt đối với cán bộ Kiểm tra, Người đã dạy: “Các uỷ ban và cán bộ kiểm tra phải học tập, thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn…

Phải chí công, vô tư, không thiên vị, không thành kiến, như thế thì mới làm tốt được công tác kiểm tra”. Đảng ta cũng nhiều lần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, Đảng cũng chỉ rõ yêu cầu phải tăng cường lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn. Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “chú trọng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy Uỷ ban Kiểm tra các cấp; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp theo hướng chuyên nghiệp hoá”.

Vận dụng sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ kiểm tra nói riêng, 52 năm qua, cấp uỷ, tổ chức đảng và Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh luôn coi trọng và quan tâm lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao.

Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 210 Uỷ ban Kiểm tra các cấp với 893 cán bộ làm công tác kiểm tra, chiếm 2,33% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, đối với cán bộ kiểm tra cấp trên cơ sở về chuyên môn nghiệp vụ: tiến sĩ 1, thạc sĩ 23, đại học 76, cao đẳng 1; về lý luận chính trị: cao cấp 76, trung cấp 24, sơ cấp 1. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp uỷ các cấp đã quan tâm tổ chức 16 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 1.478 lượt lãnh đạo cấp uỷ, cán bộ chủ chốt và cán bộ trực tiếp làm công tác kiểm tra các cấp (trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức 1 lớp cho hơn 200 cán bộ).

Cấp uỷ các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự uỷ ban kiểm tra và cơ quan Uỷ ban Kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, giữ vững nguyên tắc, có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, có dũng khí và tính chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhất là thực hiện tốt văn hoá kiểm tra khi thực hiện nhiệm vụ.

Để tiếp tục phát huy vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phục vụ tốt cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh phải được tiếp tục tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ đối với cán bộ kiểm tra là nhân tố quyết định việc thực hiện nhiệm vụ và chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra các cấp. Thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, Uỷ ban Kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt Công văn số 541-CV/TU, ngày 14.7.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, chủ động thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ vững vàng và phương pháp công tác khoa học, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ kiểm tra theo Thông báo kết luận số 312-TB/TW, ngày 9.3.2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X), Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10.12.2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XIII) và đề án, quy định của Trung ương về luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành Kiểm tra Đảng nhằm để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra. Thực hiện tốt Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30.6.2022 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Kế hoạch số 96-KH/TU, ngày 23.8.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18.4.2022 của Bộ Chính trị (khoá XIII) về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Ba là, kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự Uỷ ban Kiểm tra và cơ quan Uỷ ban Kiểm tra. Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra cấp dưới và cán bộ Kiểm tra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái cùng các thành viên Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh viếng di tích lịch sử Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam ngày 8.10.2022. Ảnh: Đặng Hoàng Thái

Bốn là, tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, nâng cao trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ kiểm tra các cấp, thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” và kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đề ra nhiệm vụ, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức sinh hoạt chính trị, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm gắn với triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ”, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về những điều đảng viên không được làm, tạo hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay, nâng cao tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 9.9.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về hạn chế tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm là, cán bộ Kiểm tra các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức về trách nhiệm, quyền hạn và quyết tâm chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, năng lực, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại chặng đường 52 năm hình thành và phát triển, từ những năm đầu khi thành lập chỉ có Ban Kiểm tra của tỉnh với một, hai cán bộ, đến nay, toàn tỉnh với gần 900 cán bộ làm công tác kiểm tra. Vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ kiểm tra các cấp trong tỉnh luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

V.V.S