Thực hiện Quy chế dân chủ và phát huy dân chủ là động lực phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 16/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.