Kiên quyết rút khỏi Chương trình xây dựng luật các dự án chưa bảo đảm chất lượng

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 23-5, Quốc hội nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 nội dung này.