Chưa có nhiều giải pháp hiệu quả để vận động nguồn lực ngoài ngân sách

Theo UBND tỉnh, sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), bên cạnh nhiều thành tựu được ghi nhận, Tây Ninh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Ðó là tình trạng sản xuất nông nghiệp phát triển thiếu quy hoạch, chưa ổn định, còn chịu nhiều yếu tố rủi ro.